Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie prywatności

 

1. Niezbędne informacje o ochronie danych

Ogólne wskazówki

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które identyfikują lub umożliwiają zidentyfikowanie użytkownika jako konkretnej osoby. Szczegółowe informacje odnośnie polityki prywatności znajdziecie Państwo poniżej niniejszego tekstu w przytoczonym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Gromadzenie danych osobowych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na niniejszej stronie następuje poprzez jej administratora. Jego dane kontaktowe znajdziecie Państwo w impressum strony.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Państwa dane zbierane są po pierwsze, kiedy nam je Państwo podajecie. Może tu chodzić np. o dane, które wpisujecie w formularz kontaktowy.

Inne dane zapisywane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Zapisywanie tych danych następuje automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych jest zbieranych w celu zagwarantowania bezbłędnego przygotowania i działania strony. Inna część danych może z kolei służyć do analizy Państwa zachowania jako użytkownika.

Jakie macie Państwo prawa odnośnie swoich danych?
W każdej chwili macie Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Poza tym macie Państwo również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możecie Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, Państwa zachowanie podczas jej przegladania może zostać przeanalizowane. Dzieję się tak przede wszystkim z plikami cookie oraz tak zwanymi programami analitycznymi. Analiza Państwa zachowania podczas przeglądania strony następuje z reguły anonimowo; zachowanie podczas przeglądania strony nie może zostać z Państwem powiązane. Możecie Państwo sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec nie używając pewnych narzędzi. Szczegóły znajdziecie Państwo w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności pod hasłem "Moduły zewnętrzne i narzędzia analityczne".

Możecie Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Polityka prywatności

Administratorzy niniejszej strony internetowej bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawowymi przepisami oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Jeśli korzystacie Państwo z tej strony, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, które umożliwiają zidentyfikowanie Państwa jako użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak oraz w jakim celu to następuje. Należy pamiętać, ze transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem maila) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Wykluczenie luk w ochronie przed dostępem osób trzecich jest niemożliwe.

Informacje odnośnie odpowiedzialnego podmiotu

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest

dam. Parkservice
Schulzendorfer Str. 10
12529 Schönefeld

Właściciel: Kathrin Damm
Telefon: +49 30 633 110 633
E-Mail: info@mein-parken.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba cywilna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisko, adres mailowy itp.)

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych możliwych jest tylko za Państwa jednoznaczną zgodą. W każdej chwili możecie Państwo cofnąć udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość przesłana do nas drogą mailową. Przetwarzanie danych, które nastąpiło do momentu cofnięcia zgody jest zgodne z prawem i jest wyłączone z odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, dana osoba ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzoru do spraw ochrony danych jest inspektor ds. ochrony danych kraju związkowego (landu), w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę inspektorów ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdziecie Państwo pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo do przekazania sobie lub osobom trzecim, w formacie standardowym i odczytywalnym komputerowo, danych, które na podstawia Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy przetwarzamy w zauomatyzowany sposób. Jeśli zarządacie Państwo bezpośredniego transferu danych do innej osoby odpowiedzialnej, nastąpi on tylko wówczas, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Kodowanie SSL względnie TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywanych treści poufnych, np. zamówień lub zapytań, które kierujecie Państwo do nas jako administratora strony, niniejsza strona internetowa wykorzystuje kodowanie SSL lub TLS. Zakodowane połączenie rozpoznają Państwo po tym, że w oknie adresu zamiast "http://" pojawi się "https://" oraz symbol klucza. Jeżeli włączone jest kodowanie SSL lub TLS, dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą być czytane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowany obrót płatniczy na niniejszej stronie internetowej

Jeżeli po zawarciu umowy o płatność powstaje obowiązek przekazania nam Państwa danych dotyczących płatności (np. numer konta przy poleceniu zapłaty), dane te potrzebne będą do realizacji płatności. Transakcje płatnicze za pomocą powszechnie stosowanych środków płatności (Visa/Mastercard, zlecenie obciążenia konta) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem kodowanego połączeniu SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie rozpoznacie Państwo po tym, że w oknie adresu przeglądarki zamiast "http://" pojawi się "https://" oraz symbol klucza. Jeżeli włączone jest kodowanie SSL, dane, które nam Państwo przekazujecie, nie mogą być czytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych macie Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o Państwa zarejestrowanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach, celu przetwarzania danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, blokady oraz usunięcia. W celu uzyskania informacji na niniejszy temat lub dodatkowych informacji dotyczących danych osobowych możecie Państwo zwrócić się do nas w każdej chwili pod adresem podanym w impressum.

Brak zgody przeciwko mailom reklamowym

Niniejszym nie wyrażamy zgody na przesyłanie materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione, na adres kontaktowy opublikowany w impresum. Operatorzy tych stron zastrzegają sobie stanowczo możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożadanego przysyłania informacji reklamowych, jak np. za pośrednictwem maili-spamów.

3. Inpektor ds. ochrony danych

Inspektor ds. ochrony danych określony ustawą

Dla naszej firmy został ustalony inspektor ds. ochrony danych. Porady dotyczące ochrony danych oraz bezpieczeństwa. 

Sylvana Schreiber
Hopfenstraße 25
19348 Perleberg

Telefon: +49 3876 793439
E-Mail: dsb@isc-computer.de

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe stosują częściowo tak zwane pliki cookie. Cookies nie szkodzą Państwa komputerowi i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna użytkownikom, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które przechowywane są na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas cookies to tak zwane cookies sesyjne. Zostają one automatycznie skasowane na koniec Państwa odwiedzin. Inne cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, aż do momentu ich usunięcia przez Państwa. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możecie Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, żeby otrzymywać informacje o stosowaniu cookies i pozwalać na cookies tylko w pojedynczym przypadku, w określonych przypadkach lub generalnie je wykluczyć oraz aktywować automatyczne kasowanie cookies podczas zamykania przeglądarki. W przypadku dezaktywizacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Cookies, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które sobie Państwo życzycie (np. funkcja koszyka na zakupy), zapisywane są na podstawie artykułu 6, pkt. 1, litery f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego oraz zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (np. cockies do analizy Państwa zachowania podczas surfowania), te omówimy oddzielnie w naszym oświadczeniu o ochronie polityki prywatności.

Pliki dzienników serwera

Dostawca strony internetowej pobiera i automatycznie zapisuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, które są nam automatycznie przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki internetowej
  • wykorzystywany system operacyjny
  • odniesienie URL
  • nazwa hosta komputera dostępowego
  • godzina połączenia z serwerem
  • adres IP

Dane te nie są zestawiane z innymi źródłami danych.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6, pkt. 1, litera b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Rejestracja na niniejszej stronie

Możecie się Państwo zarejestrować na naszej stronie internetowej, aby móc korzystać ze znajdujących się na niej dodatkowych funkcji. W tym celu podane dane wykorzystyjemy wyłącznie w celu umożliwienia Państwu skorzystania z danej oferty lub usługi, na które dokonaliście rejestracji. Wymagane podczas rejestracji pola obowiązkowe muszą zostać kompletnie wypełnione. W przeciwnym razie nastąpi odrzucenie rejestracji.

Po dokonaniu przez nas ważnych zmian w zakresie oferty bądź przeprowadzeniu niezbędnych zmian technicznych, informujemy Państwa o tym za pośrednictwem adresu mailowego podanego przez Państwa podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji następuje na podstawie Państwa zgody (art. 6, pkt. 1 litera a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W kazdej chwili możecie Państwo cofnąć udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość przesłana do nas drogą mailową. Przetwarzanie danych, które nastąpiło do momentu cofnięcia zgody jest wyłączone z odwołania.

Dane zgromadzone podczas rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo jesteście Państwo zarejestrowani na naszej stronie, a następnie zostają usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Strona ta wykorzystuje funkcje usługi analizy sieci Google Analytics. Usługę tę oferuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics stosuje tak zwane pliki cookie. Są pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje na temat korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej generowane przez pliki cookie z reguły są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Przechowywanie plików Google-Analytics-Cookies następuje zgodnie z art. 6, pkt. 1, litera f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań urzytkowników w celu zoptymalizowania zarówno strony internetowej jak również swojej reklamy.

Anonimizacja adresów IP

Na niniejszej stronie internetowej włączyliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Dzięki temu na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w pozostałych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Państwa adres IP jest skracany przez Google przed przekazaniem do USA. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA wysyłany jest Państwa pełny adres IP i tam skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów z aktywności na stronie i do świadczenia usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu na rzecz administratora strony internetowej. Adres IP przekazywany z Państwa przeglądarki internetowej w ramach Google Analytics nie zostaje powiązany z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie wybierając odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednaj uwagę, że nie zawsze będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazywaniu Google danych na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP), które są generowane przez pliki cookie, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki internetowej dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Brak zgody na rejestrowanie danych

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie Opt-Out-Cookie, który zapobiegnie rejestrowaniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt na niniejszej stronie internetowej: Google Analytics został dezaktywowany

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w oświadczeniu Google na temat ochrony danych: Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Zlecenie przetwarzanie danych

Zawarliśmy z Google umowę o zleceniu przetwarzania danych i w pełni realizujemy surowe wytyczne niemieckich organów ds. ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Cechy demograficzne Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję "cechy demograficzne" Google Analytics. Pozwala ona na sporządzanie raportów na temat wieku, płci i zainteresowań użytkowników strony internetowej. Dane te pochodzą z reklam Google dostosowywanych do zainteresowań użytkowników oraz danych dotyczących użytkowników pochodzących od niezależnych dostawców. Dane te nie mogą zostać przypisane konkretnym osobom. Mogą Państwo w dowolnym czasie dezaktywować tę funkcję na swoim koncie Google lub ogólnie odmówić rejestrowania danych przez Google Analytics w podobny sposób, jak opisano w punkcie "Brak zgody na rejestrowanie danych".

Google Analytics Remarketing

Nasze strony korzystają z technologii Google Analytics Remarketing w połączeniu z możliwościami Google AdWord oraz Google DoubleClick na różnych urządzeniach. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia powiązanie przygotowanych przez Google Analitycs Remarketing reklamowych grup docelowych z funkcjami Google AdWords oraz Google DoubleClick na różnych urządzeniach. W ten sposób spersonalizowane i oparte na zainteresowaniach przekazy reklamowe, które były dopasowane do Państwa wcześniejszego użycia i zachowania przy przeglądaniu stron na jednym urzędzeniu końcowym (np. na telefonie komórkowym) mogą być wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. na tablecie lub komputerze).

Jeśli wyraziliście Państwo odpowiednią zgodę, Google powiąże w tym celu historię przeglądania sieci i aplikacji Państwa przeglądarki internetowej z Państwa kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane przekazy reklamowe mogą pojawić się na każdym urządzeniu końcowym, na którym zarejestrowaliście się Państwo przy użyciu swojego konta Google.

Aby wesprzeć tę funkcję, Google Analytics zbiera uwierzytelnione identyfikatory użytkowników, które zostają tymaczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla reklam dla różnych urządzeń.

Stosowaniu remarketingu / targetingu na różnych urządzeniach możecie się Państwo na stałe sprzeciwić dezaktywując spersonalizowaną reklamę na Państwa koncie Google; w tym celu proszę skorzystać z następującego linka: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Podsumowanie danych zebranych na Państwa koncie Google opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie, którą możecie udzielić lub wycofać w Google (art. 6, pkt.1, litera a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W przypadku procesu zbierania danych, które nie są scalane na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie posiadacie Państwo konta Google lub sprzeciwiliście się łączeniu), gromadzenie danych opiera się na art. 6, pkt., 1 litera f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą odwiedzających witrynę w celach reklamowych.

Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google unter: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Nasza strona korzysta z technologii Google AdWords. AdWords to system reklamowy online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

W ramach technologii Google AdWords korzystamy z tak zwanych Conversion-Tracking (śledzenie konwersji). Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google, ustawiany jest plik cookie sledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Cookies tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a pliki cookie nie straciły jeszcze swojej ważności, wówczas Google oraz my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Goggle AdWords otrzymuje inny plik cookie. Cookies nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron klientów AdWords (reklamodawców). Informacje zebrane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji (Conversion-Tracking). Klienci AdWords otrzymują ogólną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, którymi użytkownicy osobiście się identyfikują. Jeśli nie chcecie Państwo brać udziału w procesie śledzenia, możecie w prosty sposób zrezygnować z tego deaktywując pliki cookie śledzenia konwersji Google za pomocą swojej przeglądarki internetowej w sekcji Ustawienia użytkownika. Wówczas nie będziecie Państwo uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie plików cookie konwersji "Conversion-Cookies" następuje w oparciu o art. 6, pkt.1, litera f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową jak równieź reklamę.

Więcej informacji o Google AdWords i Google Conversion-Tracking znajdziecie Państwo w przepisach o ochronie danych Google:  https://www.google.de/policies/privacy/. Możecie Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, abyście byli informowani o zapisywaniu plików cookie i tylko w pojedynczych przypadkach zezwalali na cookies, przyjmowali cookies w szczególnych przypadkach lub ogólnie je wykluczali, jak również aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przegladarki internetowej. Deaktywacja cookies może ograniczyć funkcjonalnośc tej strony.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube prowadzonej przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzacie Państwo jedną z naszych stron wyposażoną we wtyczkę YouTube, następuje łączenie z serwerem YouTube. Zostaje on w ten sposób poinformowany, którą z naszych stron Państwo odwiedziliście. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiacie Państwo YouTube powiązanie Państwa zachowania związanego z przeglądaniem stron internetowych z osobistym profilem. Możecie Państwo temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta YouTube. Korzystanie z YouTube następuje w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6, pkt. 1, litera f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdziecie Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych YouTube na stronie:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, USA. Jeśli odwiedzacie Państwo którąś z naszych stron wyposażonych we wtyczkę Vimeo, następuje łączenie z serwerem Vimeo. Zostaje on w ten sposób poinformowany, którą z naszych stron Państwo odwiedziliście. Ponadto Vimeo uzyskuje Państwa adres IP. Dotyczy to również osób, które nie są zalogowane na Vimeo lub nie mają konta w Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo, przesyłane są na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie Vimeo, umożliwiacie Państwo Vimeo powiązanie Państwa zachowania związanego z przeglądaniem stron internetowych z osobistym profilem. Możecie Państwo temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta Vimeo. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdziecie Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych Vimeo na stronie:  https://vimeo.com/privacy.

Czcionki Google (Web Fonts)

W celu jednolitej prezentacji czcionki niniejsza strona używa tak zwanych czcionek internetowych (Web Fonts), które zostały udostępnione przez Google. Podczas otwierania strony internetowej, Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać poprawnie teksty i czcionki. W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Google dowiaduje się w ten sposób, że poprzez Państwa adres IP nastąpiło otworzenie naszej strony internetowej. Korzystanie z Google Web Fonts następuje w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje czcionek domyślnych. Wiecej informacji na temat Google Web Fonts znajdziecie Państwo na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Oświadczeniu o ochronie danych Google:https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi obsługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Google Map, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca niniejszej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps następuje w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6, pkt., 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdziecie Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych Google na stronie:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Oprogramowanie umożliwiające rezerwację

Niniejsza strona korzysta za pośrednictwem interfejsu API z oprogramowania umożliwiającego rezerwacę/ bukowanie. Dostawcą usług w zakresie programowania i konserwacji oprogramowania jest Line5 e.K., Bredenscheider Str. 119b, 45527 Hattingen Niemcy. Aby móc korzystać z funkcji oprogramowania, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te przekazywane są z reguły do serwera Domain Factory w Niemczech i tam przechowywane. Dostawca niniejszej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z oprogramowania ma na celu zachęcenie Państwa do bukowania / rezerwacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 pkt 1 litera f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.