Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Niezbędne informacje o ochronie danych

Ogólne wskazówki

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które identyfikują lub umożliwiają zidentyfikowanie użytkownika jako konkretnej osoby. Szczegółowe informacje odnośnie polityki prywatności znajdziecie Państwo poniżej niniejszego tekstu w przytoczonym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Gromadzenie danych osobowych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na niniejszej stronie następuje poprzez jej administratora. Ich dane kontaktowe można znaleźć w części "Informacje o właściwym urzędzie" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane zbierane są po pierwsze, kiedy nam je Państwo podajecie. Może tu chodzić np. o dane, które wpisujecie w formularz kontaktowy.

Inne dane zapisywane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Zapisywanie tych danych następuje automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest zbieranych w celu zagwarantowania bezbłędnego przygotowania i działania strony. Inna część danych może z kolei służyć do analizy Państwa zachowania jako użytkownika.

Jakie macie Państwo prawa odnośnie swoich danych?

W każdej chwili macie Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Poza tym macie Państwo również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych.W każdej chwili macie Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tej sprawie oraz w innych kwestiach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, Państwa zachowanie podczas jej przegladania może zostać przeanalizowane. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (Hoster). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz Hoster będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego zobowiązań usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Używamy następującego Hoster:
domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Deutschland

Zawarcie umowy na realizację zamówienia

W celu zapewnienia zgodnego z ochroną danych przetwarzania danych zawarliśmy z naszym Hoster umowę dotyczącą przetwarzania zleceń.

3. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Polityka prywatności

Administratorzy niniejszej strony internetowej bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawowymi przepisami oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Jeśli korzystacie Państwo z tej strony, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, które umożliwiają zidentyfikowanie Państwa jako użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak oraz w jakim celu to następuje.

Należy pamiętać, ze transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem maila) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Wykluczenie luk w ochronie przed dostępem osób trzecich jest niemożliwe.

Informacje odnośnie odpowiedzialnego podmiotu

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

dam. Service GmbH
Geschäftsbereich dam. Parkservice
Schulzendorfer Str. 10
12529 Schönefeld

Telefon: +49 30 633 110 633
E-Mail: info@mein-parken.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba cywilna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisko, adres mailowy itp.)

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu ustania celu przetwarzania danych. Jeżeli złożą Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, dane te zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Inspektor ds. ochrony danych określony ustawą

Dla naszej firmy został ustalony inspektor ds. ochrony danych. Porady dotyczące ochrony danych oraz bezpieczeństwa.

Datenschutz- und Sicherheitsberatung
Sylvana Schreiber
Hopfenstraße 25
19348 Perleberg

Telefon: +49 3876 793439
E-Mail: dsb@isc-computer.de

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne z punktu widzenia ochrony danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale zapisują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych możliwych jest tylko za Państwa jednoznaczną zgodą. W każdej chwili możecie Państwo cofnąć udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość przesłana do nas drogą mailową. Przetwarzanie danych, które nastąpiło do momentu cofnięcia zgody jest zgodne z prawem i jest wyłączone z odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 DSGVO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU SPRZECIWU, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 (1) DSGVO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo do przekazania sobie lub osobom trzecim, w formacie standardowym i odczytywalnym komputerowo, danych, które na podstawia Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy przetwarzamy w zauomatyzowany sposób. Jeśli zarządacie Państwo bezpośredniego transferu danych do innej osoby odpowiedzialnej, nastąpi on tylko wówczas, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Kodowanie SSL względnie TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywanych treści poufnych, np. zamówień lub zapytań, które kierujecie Państwo do nas jako administratora strony, niniejsza strona internetowa wykorzystuje kodowanie SSL lub TLS. Zakodowane połączenie rozpoznają Państwo po tym, że w oknie adresu zamiast "http://" pojawi się "https://" oraz symbol klucza.

Jeżeli włączone jest kodowanie SSL lub TLS, dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą być czytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych macie Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o Państwa zarejestrowanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach, celu przetwarzania danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, blokady oraz usunięcia. W celu uzyskania informacji na niniejszy temat lub dodatkowych informacji dotyczących danych osobowych możecie Państwo zwrócić się do nas w każdej chwili pod adresem podanym w impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania przeglądu mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy dokonać zrównoważenia Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - oprócz przechowywania - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Brak zgody przeciwko mailom reklamowym

Niniejszym nie wyrażamy zgody na przesyłanie materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione, na adres kontaktowy opublikowany w impresum. Operatorzy tych stron zastrzegają sobie stanowczo możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożadanego przysyłania informacji reklamowych, jak np. za pośrednictwem maili-spamów.

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tak zwanych "cookies". Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookies są wykorzystywane do oceny zachowania użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia usług. O ile zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczali akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez osoby trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Zgoda na pliki cookie za pomocą Consent Manager Provider

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody na pliki cookie firmy MANDARIN MEDIEN Gesellschaft für digitale Lösungen mbH, aby uzyskać Państwa zgodę na zapisywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym i udokumentować to zgodnie z prawem o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest MANDARIN MEDIEN Gesellschaft für digitale Lösungen mbH, Mueßer Bucht 1, 19063 Schwerin,https://www.mandarin-medien.de/ (im Folgenden „Consent Manager Provider“).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami MANDARIN MEDIEN w celu uzyskania Twojej zgody i innych oświadczeń dotyczących stosowania plików cookies. Następnie MANDARIN MEDIEN zapisuje plik cookie w Państwa przeglądarce, aby móc przyporządkować udzielone zgody lub ich odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane tak długo, aż użytkownik zażąda ich usunięcia, samodzielnie usunie plik cookie MANDARIN MEDIEN lub do momentu, w którym ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe prawne zobowiązania dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Korzystanie z Menedżera Zgody przez MANDARIN MEDIEN odbywa się w celu uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookies. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO.

Umowa na przetwarzanie pracy

Zawarliśmy z MANDARIN MEDIEN umowę o realizację zamówienia. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że MANDARIN MEDIEN Gesellschaft für digitale Lösungen mbH przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i w zgodzie z DSGVO.

Pliki dzienników serwera

Dostawca strony internetowej pobiera i automatycznie zapisuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, które są nam automatycznie przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki internetowej
  • wykorzystywany system operacyjny
  • odniesienie URL
  • nazwa hosta komputera dostępowego
  • godzina połączenia z serwerem
  • adres IP

Dane te nie są zestawiane z innymi źródłami danych.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6, pkt. 1, litera b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeżeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO), jeśli została ona udzielona.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymywania danych - pozostają nienaruszone.

Zapytanie drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeżeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO), jeśli została ona udzielona.

Dane, które przesyłacie nam Państwo za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostają u nas do momentu, gdy zażądacie Państwo ich usunięcia, cofniecie zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager jest narzędziem, za pomocą którego możemy zintegrować na naszej stronie internetowej narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy on jedynie do zarządzania i odtwarzania zintegrowanych z nim narzędzi. Google Tag Manager gromadzi jednak Państwa adres IP, który może być również przekazywany do spółki matki Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Manager jest oparte na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Google Analytics

Strona ta wykorzystuje funkcje usługi analizy sieci Google Analytics. Usługę tę oferuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. W ten sposób operator strony otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowywane przez Google w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowań (np. cookies lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Wykorzystanie tego narzędzia analizy jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja adresów IP

Na niniejszej stronie internetowej włączyliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Dzięki temu na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w pozostałych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Państwa adres IP jest skracany przez Google przed przekazaniem do USA. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA wysyłany jest Państwa pełny adres IP i tam skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów z aktywności na stronie i do świadczenia usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu na rzecz administratora strony internetowej. Adres IP przekazywany z Państwa przeglądarki internetowej w ramach Google Analytics nie zostaje powiązany z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Zlecenie przetwarzanie danych

Zawarliśmy z Google umowę o zleceniu przetwarzania danych i w pełni realizujemy surowe wytyczne niemieckich organów ds. ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Cechy demograficzne Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji "cechy demograficzne" Google Analytics, aby móc wyświetlać odwiedzającym stronę internetową odpowiednie reklamy w ramach sieci reklamowej Google. Pozwala to na generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google dostosowywanych do zainteresowań użytkowników oraz danych dotyczących użytkowników pochodzących od niezależnych dostawców. Dane te nie mogą zostać przypisane konkretnym osobom. Mogą Państwo w dowolnym czasie dezaktywować tę funkcję na swoim koncie Google lub ogólnie odmówić rejestrowania danych przez Google Analytics w podobny sposób, jak opisano w punkcie "Brak zgody na rejestrowanie danych".

Google Analytics E-Commerce-Tracking

Ta strona korzysta z funkcji "śledzenia e-commerce" Google Analytics. Z pomocą śledzenia e-commerce, operator strony internetowej może analizować zachowania zakupowe odwiedzających stronę internetową w celu ulepszenia swoich kampanii marketingowych online. Polega to na rejestrowaniu takich informacji jak złożone zamówienia, średnia wartość zamówienia, koszty wysyłki oraz czas od obejrzenia do zakupu produktu. Dane te mogą być podsumowane przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User ID) lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=pl

Google Ads

Operator strony internetowej korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych innych firm, gdy użytkownik wprowadzi określone hasła do wyszukiwarki Google (targetowanie słów kluczowych). Ponadto na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) mogą być odtwarzane reklamy ukierunkowane (targetowanie na grupy docelowe). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, jakie hasła wyszukiwania doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z Google Ads odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najbardziej efektywnym marketingu swoich produktów usługowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Remarketing analizuje zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej (np. kliknięcia na określone produkty), aby zaklasyfikować go do określonych grup docelowych reklamy i następnie odtwarzać odpowiednie komunikaty reklamowe podczas odwiedzin innych ofert online (remarketing lub retargeting).

Ponadto grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Remarketing można połączyć z funkcjami Google dotyczącymi różnych urządzeń. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli masz konto Google, możesz sprzeciwić się spersonalizowanym reklamom, klikając na następujący link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z usługi Google Remarketing jest oparte na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji oraz politykę prywatności można znaleźć w polityce prywatności firmy Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Tworzenie grupy docelowej z dopasowaniem do klienta

Do tworzenia grup docelowych wykorzystujemy m.in. dopasowanie klientów w ramach Google Remarketing. W tym przypadku przekazujemy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeżeli klienci, o których mowa, są użytkownikami Google i są zalogowani na swoje konto Google, to w sieci Google (np. na YouTube, w Gmailu lub w wyszukiwarce) wyświetlane są im dopasowane komunikaty reklamowe.

Google Conversion-Tracking

Ta strona używa Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą śledzenia konwersji Google, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład, możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były szczególnie często oglądane lub kupowane. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy zidentyfikować użytkownika. Samo Google wykorzystuje do identyfikacji pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania.

Korzystanie z funkcji śledzenia konwersji Google jest oparte na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

6. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts (lokalny hosting)

W celu jednolitej prezentacji czcionki niniejsza strona używa tak zwanych czcionek internetowych (Web Fonts), które zostały udostępnione przez Google. Czcionki Google Fonts są zainstalowane lokalnie. Nie dochodzi do połączenia z serwerami Google.

Wiecej informacji na temat Google Web Fonts znajdziecie Państwo na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Oświadczeniu o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokalny hosting)

Ta strona używa Font Awesome dla spójnego wyświetlania czcionek. Font Awesome jest zainstalowany lokalnie. Połączenie z serwerami Fonticons, Inc. nie ma miejsca.

Aby uzyskać więcej informacji o Font Awesome, proszę zapoznać się z polityką prywatności Font Awesome na stronie: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Map, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Jeśli Mapy Google są aktywne, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania Map Google przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwą lokalizację miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Oprogramowanie umożliwiające rezerwację

Niniejsza strona korzysta za pośrednictwem interfejsu API z oprogramowania umożliwiającego rezerwacę/ bukowanie. Dostawcą usług w zakresie programowania i konserwacji oprogramowania jest Line5 e.K., Bredenscheider Str. 119b, 45527 Hattingen Niemcy.

Aby móc korzystać z funkcji oprogramowania, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te przekazywane są z reguły do serwera Domain Factory w Niemczech i tam przechowywane. Dostawca niniejszej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z oprogramowania ma na celu zachęcenie Państwa do bukowania / rezerwacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 pkt 1 litera f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Nasze Social Media Konta

Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile na portalach społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas sieci społecznościowych można znaleźć poniżej.

Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp. mogą z reguły kompleksowo analizować zachowanie użytkownika podczas odwiedzania ich strony internetowej lub strony ze zintegrowaną zawartością mediów społecznościowych (np. przyciski "Lubię to" lub banery reklamowe). Podczas odwiedzania naszych stron w mediach społecznościowych uruchamiane są liczne operacje przetwarzania danych związane z ochroną danych. W szczegółach:

Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedza nasze strony w mediach społecznościowych, operator portalu mediów społecznościowych może przyporządkować tę wizytę do jego konta użytkownika. Dane osobowe użytkownika mogą być jednak w pewnych okolicznościach gromadzone również wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta na danym portalu społecznościowym. W tym przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pomocą plików cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym lub poprzez rejestrowanie Państwa adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób można wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach wewnątrz i na zewnątrz danej obecności w mediach społecznościowych. Jeśli posiadają Państwo konto w danym portalu społecznościowym, reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani.

Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich operacji przetwarzania danych na portalach mediów społecznościowych. W zależności od dostawcy dalsze operacje przetwarzania danych mogą być zatem wykonywane przez operatorów portali mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach użytkowania i postanowieniach dotyczących ochrony danych osobowych na odpowiednich portalach społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najbardziej kompleksowej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO. Procesy analizy inicjowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą zostać określone przez operatorów portali społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie praw

Jeżeli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron w mediach społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych, które zostały wywołane podczas tej wizyty. Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw (informacje, korekta, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i skargi) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. wobec Facebook).

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na przetwarzanie danych przez portale społecznościowe. Nasze opcje są w dużej mierze uzależnione od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Przechowywane pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymywania danych - pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są zapisywane przez operatorów sieci społecznościowych dla ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Sieci społecznościowe w szczegółach

Facebook

Mamy swój profil na Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Według Facebook, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Zawarliśmy z firmą Facebook umowę o wspólnym przetwarzaniu danych (Controller Addendum). Niniejsza umowa określa, za jakie operacje przetwarzania danych jesteśmy odpowiedzialni my lub Facebook, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę na Facebook. Umowę tę można obejrzeć pod następującym linkiem:https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Ustawienia reklam można dostosować samodzielnie na swoim koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć na poniższy link i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

Korzystamy z serwisu krótkich wiadomości Twitter. Usługodawcą jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Ustawienia prywatności na Twitter można dostosować samodzielnie na swoim koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć na poniższy link i zalogować się: https://twitter.com/personalization.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twitter: https://twitter.com/de/privacy.